SAMMANFATTNING Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Coor skapar de bästa arbets­miljöerna i Norden

Coor i korthet

Ett händelserikt år 2023

Året präglas av nya och förlängda avtal, marginalförbättrande åtgärder samt ett stort fokus på hållbarhet och innovation.

Januari

Hållbarhetslänkad refinansiering

Coor tecknar avtal om en hållbarhetslänkad refinansiering av den befintliga revolverande kreditfaciliteten. Denna hållbarhetslänkade refinansiering speglar Coors åtaganden när det gäller miljömässigt och socialt ansvar. Marginalen är kopplad till uppfyllandet av miljömässiga mål relaterade till CO2e-utsläpp (Scope 1 & 2 och Scope 3), vilket stödjer Coors mål att uppnå nettonollutsläpp samt sociala mål relaterade till bolagets skadefrekvens (TRIF), vilket är en del av bolagets nollvision för arbetsrelaterade skador.

Februari

Förbinder sig till Net-Zero 2040

Coor förbinder sig att nå Net-Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser, till 2040. Det är tio år tidigare än vad Science Based Target-initiativets standard kräver av anslutna företag.
– Det känns fantastiskt bra att Coor sätter ett mål som ska infrias tio år före den officiella standarden kräver. Samtidigt får vi ytterligare ett bevis på att vår hållbarhetsstrategi fullt ut stöder vår vision att bli ett hållbart företag på riktigt, säger AnnaCarin Grandin, vd och koncernchef på Coor.

April

Utsett till ett av Sveriges mest jämställda företag

Coor kommer på andra plats i 2023 års SHE Index powered by EY och behåller därmed pallplatsen som ett av Sveriges mest jämställda företag. SHE Index powered by EY är ett verktyg för att kartlägga och hjälpa företag med deras jämställdhetsarbete. Företag deltar genom att svara på frågor inom sex olika kategorier och därefter beräknas ett individuellt index. I indexet utvärderas även företagens aktiva arbete med mångfald och inkludering. I mätningen för 2023 landar Coor på 93 av totalt 100 möjliga poäng.

April

Coor förvärvar Skaraborgs Städ

Coor tecknar avtal om förvärv av Skaraborgs Städ, som erbjuder arbetsplatsservicetjänster med primärt fokus på lokalvård till ett stort antal kunder i Västra Götaland, Småland samt Värmland. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i Sverige. Skaraborgs Städ har 800 anställda och en årlig omsättning på ca 400 MSEK. Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 250 MSEK. Förvärvet finansieras helt inom ramen för Coors existerande finansiering. I Skaraborgs Städ ingår dotterbolagen Städtjänst Värmland, Kristinehamns All Rent och Sanmix.

Maj

Simply by Coor underlättar vardagen

Simply by Coor är vår nya digitala plattform som underlättar arbetslivet för serviceanvändare, det vill säga medarbetare hos Coors kunder. Via Simply by Coor når de alla arbetsplatsrelaterade tjänster de behöver under sin arbetsvecka, till exempel nyheter, lunchmenyer, mötesmat, post, concierge och eventinformation. Simply by Coor är helt integrerad med Coors tjänsteleveranser och både funktioner och innehåll kan skräddarsys för varje enskild arbetsplats. Med den nya plattformen möjliggörs även integrationer med kunders eller tredjepartsleverantörers system, såsom ärendehanterings- och rumsbokningssystem, allt för att i så stor utsträckning som möjligt underlätta vardagen för serviceanvändarna.

Juni

Jenny Lindgren tar plats i koncernledningen

Jenny Lindgren tillträder som Chef Operationell utveckling och digitalisering den 1 september 2023 och tar plats i Coors koncernledning. Jenny Lindgren kommer närmast från en roll som Head of Transformation & Planning B2B på Telia Company och har även bred erfarenhet från IT-industrin med olika roller på bland annat Cygate och Tietoevry.

Augusti

Coor tecknar avtal med Swedbank

Coor tecknar ett Integrerat Facility Management-avtal med Swedbank. Avtalet löper över fyra år med option på förlängning till ett årligt värde av cirka 220 MSEK, inklusive estimat för årliga rörliga projektvolymer. Coor kommer att leverera en bred integrerad tjänsteleverans med lokalvård, teknisk service, administrativa tjänster, kaffe, frukt, växter och vaktmästeri på Swedbanks alla kontor i Sverige. Avtalet gäller från 15 december 2023.

September

Förlänger samarbetet med Aibel

Aibel AS är ett ledande norskt servicebolag som är specialiserat på olja, gas och förnybar energi. Sedan 2014 har Coor levererat och utvecklat integrerade FM-tjänster till fem av Aibels anläggningar i Norge. Nu förlängs samarbetet med Aibel i fem år, till 2029. Avtalets värde är ca 200 MSEK under kontraktsperioden, exklusive tillkommande rörliga projektvolymer. I avtalet ingår tjänster som lokalvård, reception, restauranger och fastighetsdrift.

Oktober

Marginalförbättrande åtgärdsprogram initieras

I den tredje kvartalsrapporten presenterades ett åtgärdsprogram som ska accelerera utvecklingen mot bolagets marginalmål. Åtgärdsprogrammet innehåller en utökad kostnadskontroll, nedbemanningar genom stärkt harmonisering och industrialisering av underliggande processer med fokus på lokalvård, fastighetsdrift samt mat och dryck och ett ökat fokus på inköp för att bättre tillvarata nordiska skalfördelar. Fullt implementerat beräknas åtgärdsprogrammet ge en årseffekt på cirka 100 MSEK. Kostnader för programmet beräknas uppgå till cirka 40 MSEK och merparten inkluderas i resultatet för det fjärde kvartalet, då nedbemanningar verkställs.

Oktober

Net-Zero 2040-mål validerat

Senast 2040 ska Coor nå Net-Zero, nettonollutsläpp av växthusgaser. Science Based Targets-initiativet har nu granskat vår plan och validerat att den stämmer överens med vad som enligt forskning krävs för att uppnå målet. För att uppfylla målet tio år tidigare än standarden kräver, har vi identifierat tre nyckelområden för vår omställning: utsläpp från Coors egen verksamhet, ett skifte till mer hållbara menyer i våra restauranger och ett mer cirkulärt flöde, både i affärsmodeller och från leverantörer.

November

Coor i Sverige stärker och samlar säkerhetserbjudandet

Genom att slå samman Addici Security, med 700 anställda väktare, och affärsområdet Säkerhet, med ca 100 specialister av tekniska säkerhetstjänster, skapas Addici Security & Technology. Detta för att kunna möta förändrade kundkrav till följd av det eskalerade säkerhetsläget i Sverige.
– Vi erbjuder marknaden en ännu bredare portfölj av säkerhets- och trygghetstjänster. Genom långsiktighet, transparens och intelligens skapar vi kostnadseffektiva lösningar som balanserar risk, skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder, säger Andreas Glansborg, vd för Addici Security & Technology.

November

Utses till Karriärföretag

För fjärde året i rad utses Coor till ett Karriärföretag. Utmärkelsen delas ut av Karriärföretagen som varje år listar arbetsgivare i Sverige som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för unga talanger. Så här lyder motiveringen: ”Genom sitt engagemang för sina medarbetares utveckling och välbefinnande skapar Coor en företagskultur som främjar samarbete, mångfald och personlig tillväxt. Denna arbetsgivare ger inte bara möjligheter till en spännande karriär, utan även möjligheten att vara en del av en arbetsplats där innovation och välmående står i centrum”.
Andreas Engdahl, CFO of Coor
Andreas Engdahl, CFO of Coor
Investering

Vi bygger ett starkare Coor för framtiden

Under 2023 har vi vunnit ett antal stora nya affärer, däribland Swedbank och vi har förlängt ett antal viktiga kontrakt. Dessutom ser vi en bra aktivitetsnivå i marknaden och en mycket positiv trend på vår skadefrekvens, säger Andreas Engdahl, CFO på Coor.

Omvärld och strategi

Viktiga strategiska områden

Coors strategiska plattform sätter riktningen för hela verksamheten och visar vägen vid prioriteringar och beslutsfattande.

Ett nordiskt bolag

Norden är Coors hemmamarknad. Närheten till kunderna och Coors kunskaper om lokala förhållanden gör det möjligt för oss att erbjuda skräddarsydda och flexibla lösningar. Vi är lyhörda för våra kunders behov och arbetar kontinuerligt för att hitta balansen mellan skalfördelar i leveransen och kundanpassning. Coor arbetar med några av de största IFM-avtalen i Norden, som Aibel, Ica och danska Byggnadsstyrelsen.

Lönsam tillväxt

Coor har under de senaste åren haft en mycket framgångsrik tillväxtresa, dock har tillväxten i kombination med omvärldsfaktorer såsom hög inflation och stigande räntor satt press på bolagets rörelsemarginal och kassaflöde. För att accelerera utvecklingen mot bolagets långsiktiga marginalmål genomför Coor ett åtgärdsprogram där vi i ännu högre grad realiserar stordriftsfördelar och synergier samt bibehåller bolagets marknadsledande position inom facility management i Norden. Målet är att komma tillbaka till marginalmålen och samtidigt dra nytta av den nordiska kraften av att arbeta tillsammans.

Hållbarhet i flera dimensioner

De senaste åren har Coor lagt extra fokus på att bli ett hållbart företag – på riktigt. Hållbarhet ska genomsyra allt Coor gör, det gäller såväl affärsmässig som miljömässig och social hållbarhet. Den affärsmässiga hållbarheten handlar om att bedriva sunda affärer, den miljömässiga hållbarheten handlar om att minska vårt klimatavtryck både i vår verksamhet och hos våra kunder. Den sociala hållbarheten bygger på det som är grundläggande för oss på Coor: respekten för alla människors lika värde och rättigheter samt säker arbetsmiljö.

Tillväxt inom IFM

Coor är marknadsledande i Norden när det gäller Integrerade Facility Management-leveranser till större verksamheter med komplexa behov. Coor ser fortsatt tillväxt inom IFM-segmentet, som växer snabbare än FM-marknaden som helhet. Allt fler kunder väljer att köpa majoriteten av sina servicetjänster av en större leverantör, som har resurser att satsa på utveckling och innovation. En leverantör som Coor kan dessutom hitta synergier mellan tjänsterna och på så sätt minska totalkostnaden för kunden genom att använda samma personal till att utföra ett flertal tjänster. Det innebär också lednings- och styrningssynergier.

Tillväxt inom enstaka tjänster

Som en stor aktör kan Coor erbjuda enstaka tjänster av hög kvalitet till marknadsmässiga priser. De tjänsteområden Coor valt att fokusera på är fastighetsservice, lokalvård, arbetsplatsservice samt mat & dryck. Detta är tjänster som finns i de flesta kundavtal. Tillväxten inom mindre affärer har varit god under verksamhetsåret och Coor har som målsättning att fortsätta ta marknadsandelar.

Moderna arbetsplatser

Strategiska arbetsplatsfrågor har de senaste åren blivit viktigare för många företag. Det hybrida arbetssättet har utvecklats snabbt vilket ställer nya krav på våra arbetsplatser och arbetssätt. Vi har en stor efterfrågan i alla nordiska länder på våra konsulter som hjälper företag och organisationer att skapa långsiktigt attraktiva, hälsosamma och inspirerande arbetsplatser. Coors konsulter tar fram strategier och koncept för den moderna arbetsplatsen och tar ett helhetsansvar för genomförandet av projektet.

Operationell effektivitet

Coor har ett starkt förbättrings- och effektivitetsfokus och strävar efter att vara bäst i branschen på att leverera tjänster som ger ökad kundnytta. Ständiga förbättringar av verksamheten är en viktig del av vardagen för Coors medarbetare. Innovationer som ökar kundernas effektivitet och minskar resursutnyttjandet bidrar dessutom till en hållbar utveckling.

Attrahera marknadens bästa talanger

Coor växer och vi letar hela tiden efter nya stjärnor som vill växa med oss. För oss är människorna det allra viktigaste. Vi skulle inte vara någonting utan våra motiverade och kompetenta medarbetare som stöttar våra kunders behov. Hos oss är det medarbetarna som är skillnaden och vi vill att de allra bästa talangerna ska vara intresserade av att arbeta hos oss. Därför har vi sedan ett par år ett employer branding-arbete som syftar till att nå ut till de stjärnor vi vill rekrytera och som vi tror passar hos oss.
Coor employees standing in stairs
Omvärld och strategi

Mål och utfall

För att utveckla verksamheten i enlighet med Coors vision krävs ett långsiktigt hållbart arbete. Coor skapar värde i tre dimensioner; affärsansvar, socialt ansvar och miljöansvar och rapporterar regelbundet utfallet mot bolagets långsiktiga mål.

Ansvarsfullt företagande

Så här gör vi Nordens arbetsplatser mer hållbara

På Coor inkluderar vi hållbarhet i allt vi gör. Vi sätter upp tydliga och mätbara mål för vår affärsverksamhet liksom för vårt sociala och miljömässiga hållbarhetsarbete. Vår vision är att bli ett hållbart företag på riktigt.

Maria Ekman, head of sustainability, Coor

Hållbara är något vi behöver bli tillsammans

Coors övergripande mål är att leverera på våra finansiella mål utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Här summerar Maria Ekman, Head of Sustainability på Coor, vårt hållbarhetsår 2023.

Så här hjälper vi våra kunder att nå sina hållbarhetsmål

Coors Carbon Insight visar var vi kan minska våra utsläpp

DSB är ett av drygt tjugo företag som under året har testat Coors tjänst Carbon Insight. Aske Mastrup Wieth-Knudsen, Head of Sustainability på DSB, berättar att tjänsten hjälper DSB att identifiera förbättringsområden och prioritera åtgärder.
Läs mer

Innovation visar vägen till hållbarhet

Innovation finns i Coors DNA och är en viktig del av affären. Jenny Lindgren, Chef Operationell utveckling och digitalisering, och Linus Palmkvist, Nordisk chef tjänsteutveckling fastighetstjänster, berättar om hur innovation bidrar till att vi blir hållbara på riktigt.
Läs mer

Envirosense främjar övergången till grönare arbetsplatser

Kontoren fyller en viktig funktion även i det hybrida arbetslivet, det visar både vår egen och andras forskning. Samtidigt som allt fler arbetsgivare anpassar sina kontor till det nya sättet att arbeta behöver de också göra kontoren miljömässigt hållbara. Med vårt nya datadrivna koncept Envirosense, vill vi hjälpa våra kunder med denna omställning.
Läs mer
A dockyard with a ship
Partnerskap

Partnerskapsmodell skapar möjligheter för Aibel att utveckla sin verksamhet

Med en och samma kontaktväg till all nödvändig expertis inom facility management sparar norska Aibel pengar och kan fokusera på det de gör bäst. I år firar samarbetet med Coor tio år och nu väntar nya gemensamma projekt.

Våra medarbetare

Mångfald som berikar

Respekten för alla människors lika värde och rättigheter är grundläggande för Coor. Vi är övertygade om att en mångfald av personligheter, erfarenheter och kunskaper berikar och att varje medarbetare ska behandlas respektfullt och rättvist oavsett kön, bakgrund och identitet. Hos oss ska alla känna att de kan vara sig själva.

Det finns en öppenhet, folk lyssnar på dig och det går att få till förändringar.
Kristina Johansen, Head of HSEQ
Läs hela intervjun
Jag älskar allt med mitt jobb! Det allra bästa är mina kollegor och så tycker jag om att städa.
Suvi Ukkonen, Lokalvårdare
Läs hela intervjun
Det kanske låter klyschigt men det ger mig så mycket glädje när jag ser att kunderna är nöjda.”
Christian Reimers, Hantverkare
Läs hela intervjun
Medarbetarna kommer ofta till mig med frågor eller när de behöver prata. Vi är som en familj.
Necmiye Göcer, Gruppledare inom lokalvård
Läs hela intervjun
Verksamhet

Coor i Norden

Coor är ledande inom IFM-tjänster på den nordiska marknaden och fokuserar samtidigt på tillväxt inom enstaka FM-tjänster. Vi ser tydligt att den nordiska marknaden har en stor tillväxtpotential.

Sverige

“Under 2023 har försäljningen varit framgångsrik och vi har tecknat avtal om ett stort antal nya affärer. Avtalet med Swedbank befäster vår position som marknadsledare i Norden inom IFM.”

Antal anställda: 6 487
Omsättning: 6 588 MSEK
Landschef: Magnus Wikström*
Viktiga händelser under året
 • I slutet av augusti vinner Coor i Sverige ett nytt IFM-kontrakt med Swedbank om en bred och integrerad tjänsteleverans till Swedbanks samtliga kontor I Sverige. Avtalet löper över fyra år med option på förlängning till ett årligt värde av cirka 220 MSEK, inklusive estimat för årliga rörliga projektvolymer.
 • Coor tecknar avtal om förvärv av Skaraborgs Städ, som erbjuder arbetsplatsservicetjänster med primärt fokus på lokalvård till ett stort antal kunder i Västra Götaland, Småland samt Värmland. Förvärvet ger Coor ökad geografisk täckning i Sverige. Skaraborgs Städ har 800 anställda och en årlig omsättning på ca 400 MSEK.
 • Den svenska verksamheten kompenserar det förlorade kontraktet med Ericsson med hjälp av nya affärer, bland annat fastighetsdriftkontraktet med Locum för S:t Görans sjukhus, IFM-kontraktet med Alstom och det nystartade IFM-kontraktet med Swedbank. Även förvärvet av Skaraborgs Städ bidrar.
* Magnus Wikström, landschef för den svenska verksamheten, lämnade Coor i februari 2024. En rekryteringsprocess har inletts för att finna en permanent ersättare och Magnus Wikström efterträds under tiden av en extern interimslösning.
Läs mer

Danmark

“Jag är oerhört stolt över det arbete vi har gjort i Danmark för att harmonisera, effektivisera och centralisera vår organisation. Vi blir mer effektiva och kan ge ännu bättre service till våra kunder.”

Antal anställda: 3 675
Omsättning: 3 023 MSEK
Landschef: Jørgen Utzon
Viktiga händelser under året
 • Coor tecknar nytt samarbetsavtal med ATP Ejendomme i Danmark. Genom samarbetet erbjuder ATP Ejendomme skräddarsydda facility management-tjänster till sina hyresgäster.
 • Den danska verksamheten inleder ett samarbete med Ejendom.com, som genom sin molnlösning kan hjälpa företag att öka hållbarheten i en byggnad och samtidigt optimera värdet på byggnaden. Det nya partnerskapet ger Coors kunder tillgång till en digital lösning med total transparens av byggnadens data. Genom denna data kan kunden även koppla samman energimärkning och energiförbrukning.
 • Det andra kvartalet lanserar Coor i Danmark ett projekt för att säkerställa förväntade marginaler, påbörja harmoniseringsresan och förbereda för ytterligare tillväxt.
 • Coors arbete med att stärka sin ledande position inom hållbara personalmatsalar fortsätter med full kraft. FOOD by Coor i Danmark ansvarar nu för en majoritet av de personalmatsalar som är Svanenmärkta i Danmark.
Läs mer

Norge

“Den största vinsten för Coor i Norge i år är förnyelsen av vårt avtal med Aibel. Vi vill bidra till Aibels framgång genom att föreslå innovativa lösningar och stödja deras strategiska mål.”

Antal anställda: 1 733
Omsättning: 2 130 MSEK
Landschef: Nikolai Utheim*
Viktiga händelser under året
 • Coor i Norge vinner en femårig förlängning av kontraktet med Aibel. Kontraktets värde är cirka 200 MSEK under kontraktsperioden, exklusive tillkommande rörliga projektvolymer. I avtalet ingår tjänster som lokalvård, reception, restauranger och fastighetsdrift.
 • Året kännetecknas av många nystartade kontrakt: Drammens kommun, Technopolis, Studentsamskipnaden i Oslo och IKEA.
 • Den norska verksamheten är under året mycket framgångsrik inom affärsområdet mat och dryck. Coor i Norge vinner hållbarhetsutmärkelsen Matprisen 2023 inom kategorin Årets storkök. Juryn motiverar priset med Coors goda hållbarhetsarbete när det gäller val av råvaror samt minskningen av matsvinn. Coor i Norge har dessutom fått bra feedback från restaurangbesökarna i sitt ”Foodback”-verktyg.
*I december 2023 valde Nikolai Utheim, landschef för den norska verksamheten, att lämna Coor efter 15 år, för en ny tjänst utanför bolaget. Stine Solheim tillträder som landschef för Coor i Norge under det andra kvartalet 2024.
Läs mer

Finland

“Det här året har varit revolutionerande för oss när det gäller säkerhet. Våra arbetsplatsolyckor har minskat med nästan hälften jämfört med förra året.”

Antal anställda: 1 114
Omsättning: 703 MSEK
Landschef: Marcus Karsten
Viktiga händelser under året
 • Den finska verksamheten vinner ett flertal mindre nya kontrakt under året och säger också upp ett par olönsamma kontrakt i norra Finland.
 • Coor i Finland gör ett mycket framgångsrikt arbete med säkerhetskulturen på arbetsplatsen och har skapat en kultur där säkerheten alltid är i fokus. Nyckeln till framgång är ett outtröttligt systematiskt arbete och medarbetarnas stora engagemang i säkerhetsarbetet.
 • Coors gemensamma HR-system People Portal lanseras i Finland, som ett av de första länderna i gruppen. När People Portal är utrullat i hela gruppen kommer det gemensamma systemet samt gemensamma processer att göra arbetet för både medarbetarna inom HR-funktionen och chefer inom Coor mycket mer effektivt.
Läs mer
Coors kunder

Coor är kundernas partner

Allt vi gör på Coor är med våra kunders bästa i åtanke. Under 2023 har vi bland annat hjälpt Öresundsbron med det tekniska underhållet av den 16 kilometer långa bron, tillsammans med ATP Ejendomme utvecklat en hållbar kontorsmiljö med attraktiv servicemeny, genomfört ett pilotprojekt med datadriven lokalvård och sensorteknik på Equinor och skött lokalvården på Finlands största köpcentrum Jumbo-Flamingo.

Jens Ebbe Rasmussen, Senior Vice President

Tre frågor till Jens Ebbe Rasmussen, chef för affärsutveckling och försäljning

Ett sexton kilometer långsiktigt samarbete

Öresundsbron är tänkt att stå i 200 år, vilket kräver ett rationellt och effektivt underhåll. Sedan maj 2022 svarar Coor för det tekniska underhållet längs med förbindelsens hela sträckning.

Mer om samarbetet

Service i stjärnklass i ett köpcentrum i världsklass

Jumbo-Flamingo är Finlands största köpcentrum sett till omsättning och lockar årligen närmare tolv miljoner besökare. Coors mål är att säkerställa att lokalvården uppfyller förväntningarna hos både köpcentrets hyresgäster och dess besökare.

Läs om köpcentrumet

Coor och ATP Ejendomme inleder partnerskap för fram­tidens kontorsfastigheter

Coor och det danska fastighetsbolaget ATP Ejendomme vill möta kundernas behov av smarta och hållbara kontor med god service.

Om partnerskapet

Sensorteknik ökar förståelsen för hur byggnader används

Datadriven städning är ett fokusområde inom Coor. På ett av Equinors kontor har Coor nyligen avslutat ett pilotprojekt där sensorer från Disruptive Technologies kommunicerar med det digitala verktyget CleanPilot och Coors digitala lokalvårdsplaner.

Om pilotprojektet