Innovation

Envirosense främjar övergången till grönare arbetsplatser

Kontoren fyller en viktig funktion även i det hybrida arbetslivet, det visar både vår egen och andras forskning. Samtidigt som allt fler arbetsgivare anpassar sina kontor till det nya sättet att arbeta behöver de också göra kontoren miljömässigt hållbara. Med vårt nya datadrivna koncept Envirosense, vill vi hjälpa våra kunder med denna omställning.
En övergång till en grönare arbetsplats kräver åtgärder inom flera områden och som leverantör av integrerade facility management-tjänster har vi en unik position att kunna hjälpa våra kunder med dessa.

– Med Envirosense samlar vi in data och analyserar kontorets klimatpåverkan inom nyckelområdena kontorsyta, pendling, energi, mat och dryck, cirkularitet, avfall och vatten. Baserat på analyser hjälper vi våra kunder att prioritera insatser, sätta mål och ta fram konkreta åtgärder för minskad klimatpåverkan, säger Oscar Stjernborg, Head of Coor Advisory.

Vi erbjuder både smarta lösningar som exempelvis sparar energi och minskar vattenåtgången, men en stor del av arbetet handlar om att ändra beteendet hos serviceanvändarna.

– Vi behöver identifiera åtgärder som gör att de alternativ som är bäst för klimatet också blir mest attraktiva inom de sju nyckelområden vi identifierat. Till exempel genom att erbjuda laddplatser till bilar, bra cykelförvaring och annan kringservice för att fler ska välja en fossilfri pendling till och från jobbet, säger Fredrik Sandqvist, Head of Innovation på Coor.  

Envirosenses sju nyckelområden:

  • Kontorsyta – vi använder sensorer för att se vilken yta som behövs och hur den kan användas optimalt
  • Pendling – vi utformar service och tjänster som inspirerar medarbetarna till att välja fossilfria transportsätt
  • Energi – vi erbjuder tjänster och lösningar med smart styrning och mer hållbara energikällor som minskar energianvändningen
  • Mat och dryck – vi anpassar våra menyer till mer hållbara alternativ samtidigt som vi försöker göra de mer hållbara alternativen till de mest attraktiva
  • Cirkularitet – vi strävar efter att alla våra produkter, tjänster och lösningar ska ha cirkulära livscykler
  • Avfallshantering – vi erbjuder tjänster för smartare och smidigare källsortering för att främja återbruk och minska transporter
  • Vatten – vi utvecklar och erbjuder tjänster som reducerar vattenåtgången och det konsumerade vattnets påverkan på klimatet
Tillbaka