Omvärld och strategi

Mål och utfall

För att utveckla verksamheten i enlighet med Coors vision krävs ett långsiktigt hållbart arbete. Coor skapar värde i tre dimensioner; affärsansvar, socialt ansvar och miljöansvar och rapporterar regelbundet utfallet mot bolagets långsiktiga mål.
Ikon – hand som håller i en pil

Affärsmässigt ansvar

Organisk tillväxt
Måldiagram – Organisk tillväxt
Mål 5 %
Över en konjukturcykel ska Coor växa organiskt med 4-5 procent årligen.

Utfall 2 %
2023 växer Coor organiskt med 2 procent vilket är lägre jämfört med bolagets målsättning över en affärscykel. Den organiska tillväxten påverkas positivt av det stora IFM-kontraktet med Byggnadsstyrelsen i Danmark, många nya medelstora kontrakt samt höga rörliga volymer inom fastighetsservice och mat och dryck. Samtidigt påverkar de avslutade kontrakten med Volvo Group och Ericsson negativt.
Justerad EBITA-marginal
Måldiagram – Justerad EBITA-marginal
Mål ~5,5 %
På medellång sikt ska Coor ­leverera en justerad EBITA­-marginal på omkring 5,5 procent.

Utfall 4,9 %
Under 2023 visar Coor en justerad EBITA-marginal på 4,9 procent. Marginalen är något sämre än Coors långsiktiga mål.

Coor har under andra halvåret 2023 implementerat ett åtgärdsprogram för att accelerera utvecklingen mot bolagets långsiktiga marginalmål. Programmet innehåller bland annat utökad kostnadskontroll, effektivisering av underliggande processer samt ökat fokus på inköp för att tillvarata nordiska skalfördelar.
Utdelning i procent
Måldiagram – Utdelning i procent
Mål ~50 %
Målet är att dela ut omkring 50 procent av bolagets justerade nettoresultat för perioden (före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar) i ordinarie utdelning till aktieägarna.

Utfall 101 %
Med ett fortsatt stabilt kassaflöde föreslår styrelsen en utdelning för 2023 om 3,00 kronor per aktie (varav 2,40 kronor per aktie i ordinarie utdelning och 0,60 kronor per aktie i extra utdelning). Detta ger en god direktavkastning till aktieägarna om 7 procent. Total utdelning uppgår till 101 procent av bolagets justerade nettoresultat för året. Föreslagen utdelning är föremål för godkännande på årsstämman 2024.
Kapitalstruktur
Måldiagram – Kapitalstruktur
Mål <3,0x
Målet på medellång sikt är att Coors nettoskuldsättning ska understiga 3,0 gånger justerad EBITDA.

Utfall 2,5x
Coor redovisar en skuldsättning om 2,5 ggr justerat EBITDA vilket är i linje med bolagets målsättning. Ökningen under året förklaras av genomförd utdelning till aktieägarna om 456 MSEK samt förvärvet av Skaraborgs Städ.
Hög kundnöjdhet
Måldiagram – Hög kundnöjdhet
Mål ≥70
Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av kundnöjdhet (Nöjd kund-index) ≥70.

Utfall 71
Årets resultat på 71 visar på ett kundnöjdhets­index som fortsatt ligger väl i linje med bolagets målsättning.
Kassagenerering
Måldiagram – Kassagenerering
Mål >90 %
På medellång sikt ska Coor upprätthålla en kassagenerering som överstiger 90 procent.

Utfall 86 %
Utfallet för 2023 om 86 procent är något sämre än Coors målsättning. Det lägre utfallet påverkas av att året avslutades på en söndag som resulterade i en något högre andel förfallna kundfordringar. Bolaget ser inget förändrat beteende i betalningsmönster.
Ikon – hand som håller en grupp människor

Socialt ansvar

Engagerade och motiverade medarbetare
Måldiagram – Engagerade och motiverade medarbetare
Mål ≥70
Målet är att Coor över tid ska hålla en hög grad av motiverade medarbetare (Motiverad
medarbetar-index) ≥70.

Utfall 76
I årets medarbetarundersökning erhåller Coor ett fortsatt högt resultat om 76, väl över bolagets mål och i linje med föregående år.
Inga skador och långtidssjukskrivningar
Måldiagram – Inga skador och långtidssjukskrivningar
Mål ≤3,5
Målet är att sänka bolagets TRIF (Total Recorded Injury Frequency) till ≤3,5 till 2025.

Utfall 5,5
Skadestatistiken fortsätter sjunka stadigt. För 2023 sjunker utfallet med ytterligare 1,5 enheter vilket signalerar att insatserna har fortsatt effekt i verksamheten.
Lika möjligheter
Måldiagram – Lika möjligheter
Mål 50 %/50 %
Målet är att könsfördelningen på chefsnivå inom Coor ska vara 50/50.

Utfall 53 %/47 %
Andelen kvinnor i chefsposition uppgår till 53 procent i hela verksamheten, vilket är i linje med bolagets målsättning.
Ikon – Hand som håller en planta

Miljömässigt ansvar

Minskade utsläpp
tCO2e från fordonsflottan och lokaler (scope 1 och 2)
Måldiagram – tCO2e från fordonsflottan och lokaler (scope 1 och 2)
kgCO2e per kilo inköpt livsmedel (scope 3)
Måldiagram – kgCO2e per kilo inköpt livsmedel (scope 3)
Mål –75 % / 75 % / –30 %
Coors mål är att reducera de absoluta utsläppen i scope 1 och 2 med 75 procent till 2030 jämfört med basåret 2018. Som ett delmål ska utsläppen reduceras med 50 procent till 2025. Målen för scope 3 avser att 75 procent av utsläppen inom inköpta varor och tjänster samt uppströms transporter ska komma från leverantörer med mål godkända av SBTi eller motsvarande. Inom mat och dryck har Coor en målsättning att minska utsläppen med 30 procent till 2025 jämfört med 2018 relaterat till inköpt volym livsmedel.

Utfall –3 % / 18 % / –19 %
Sett till helheten har utsläppen i absoluta tal inom scope 1 och 2 minskat med 3 procent sedan 2018. Den långsamma reduktionen har i huvudsak sitt ursprung i tillgång på infrastruktur för elektrifierade fordon i kombination med långa leveranstider på nya elfordon samt hög tillväxt inom bolaget med en därtill växande bilflotta. Samtidigt har den absoluta nivån av tCO2e från energianvändning minskat med 58 procent sedan 2018.

Vid utgången av år 2023 kommer 18 procent av Coors utsläpp från leverantörer med validerade mål i enlighet med SBTi.

Vidare har Coor genom bland annat klimatsmart menyplanering minskat utsläppen inom mat och dryck med 19 procent jämfört med basåret 2018 och redovisar för år 2023 ett värde på 2,15 kgCO2e/kg inköpt livsmedel.
Andel leverantörer anslutna till SBTi
18%
Tillbaka