Det är dags att se tillbaka på ett år där Coor vunnit många nya affärer och samtidigt haft fortsatt höga, rörliga volymer, accelererat hållbarhetsarbetet och där efterfrågan på innovativa tjänster verkligen tagit fart.
Varje vinter mellan julstök och nyårsraketer brukar jag ägna tid åt att reflektera över det gångna året. När jag ser tillbaka på 2023 är det med stor stolthet och glädje över Coors fantastiska medarbetare och hur mycket vi tillsammans har åstadkommit.

De senaste åren har vi i Norden mötts av en mer utmanande omvärld. 2023 var tyvärr inget undantag med vikande konjunktur och ökad inflation såväl som fortsatt krig i vårt närområde Ukraina och strider som blossat upp i Israel och Gaza. Mina tankar går till alla människor som på något sätt har drabbats i världens konfliktområden. På Coor har vi alltid varit redo att ställa om oavsett konjunktur och händelser i omvärlden, vilket varit en stor styrka under året.

Många små och medelstora affärer
Det har varit ett mycket gott år när det gäller både nyförsäljning och ökade projektvolymer. Jag är väldigt stolt över att året blev vårt tredje bästa någonsin när det gäller nyförsäljning. Vi har vunnit nya stora kontrakt som Swedbank och Locum i Sverige samt ATP Ejendomme och Clever i Danmark, men framför allt har det varit ett framgångsår för tecknandet av små och medelstora kontrakt. När böckerna stängdes har verksamheten vuxit trots att vi under året tappat ett stort kontrakt. I maj förvärvade vi Skaraborgs städ som nu integreras i Coor. Med förvärvet har vi ytterligare ökat vår geografiska täckning i Sverige.

Starka kundrelationer är ett annat av Coors signum. Vi har stor kompetens inom bolaget och den nyttjar vi för att ständigt förbättra våra leveranser. Vi har under året fördjupat samarbetet med många av våra kunder. Ett exempel är norska Aibel där Coors breda tjänsteutbud och expertis används till fullo i en integrerad facility management-leverans som under 2023 förlängts med ytterligare fem år.

Vi har även stärkt vårt kunderbjudande inom säkerhet. Coor i Sverige har under året slagit samman två verksamheter. Sammanslagningen av Addici Security, med 700 väktare, och affärsområdet säkerhet med 100 specialister av tekniska säkerhetstjänster, ger oss en ännu bredare portfölj av säkerhets- och trygghetslösningar. På så sätt kan vi möta de förändrade kundkrav som följer på ett eskalerat säkerhetsläge.

Medarbetarna – vår viktigaste tillgång
Nöjda medarbetare ger nöjda kunder. På Coor har vi fantastiska medarbetare som varje dag går till jobbet med målet att skapa den allra bästa upplevelsen för kunden och kundens medarbetare. Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång, utan dem vore vi ingenting. Det här ser vi inte minst under vår årliga Coor Awards-ceremoni, där medarbetare hedras för sina bedrifter och sitt engagemang. Antalet nomineringar till Coor Awards fortsätter att öka för varje år. Under 2023 blev närmare var tionde medarbetare nominerad i någon kategori. Det är ett otroligt fint kvitto på våra medarbetares passion för service och människor.

Vi har också haft ett starkt fokus på arbetsmiljö och säkerhet och det är mycket glädjande att se att vår säkerhetskultur förstärkts ytterligare och att antalet arbetsrelaterade skador minskat. Vår målsättning är naturligtvis att ingen medarbetare ska skada sig på arbetsplatsen. Ett land som markant minskat antalet arbetsrelaterade skador under året är Finland.

Under hösten utsågs Coor i Sverige till ett av landets främsta Karriärföretag för fjärde året i rad – vilket visar att vi också har ett starkt varumärke som arbetsgivare. Det underlättar inte minst när vi ska attrahera marknadens bästa talanger till nya roller, men medför också att våra medarbetare stannar länge på Coor där de har stora möjligheter att utvecklas i nuvarande såväl som nya roller. Vi rekryterar från en bred bas och har medarbetare med många olika nationaliteter och kulturell bakgrund. Ett stort antal studier har visat att när människor med olika åsikter och bakgrund finns representerade ökar ett teams förmåga att fatta de bästa besluten och hitta effektiva lösningar. Jag märker tydligt att det stärker Coor när vi har olika perspektiv och erfarenheter.
”Min målsättning för Coor är enkel och tydlig – vi ska även i framtiden leverera marknadens starkaste
erbjudande till våra kunder med en fantastisk serviceupplevelse i fokus.”
Hållbarhet & innovation går hand i hand
Under året har vi ytterligare accelererat vårt hållbarhetsarbete. Vi har förbundit oss till att nå målet om nettonollutsläpp senast 2040, tio år tidigare än Science Based Target-initiativet kräver av anslutna företag. Som första svenska facility management-företag fick vi våra mål validerade av tredje part i oktober. För att nå våra mål har vi tagit initiativ som att successivt elektrifiera vår fordonsflotta, använda fossilfri el och välja leverantörer som har lika ambitiösa klimatmål som vi. Våra ambitiösa hållbarhetsmål kommer att kräva mycket, inte bara av oss utan även av våra kunder och leverantörer, men vi är övertygade om att detta arbete framtidssäkrar Coor som bolag, både bland kunder, medarbetare och investerare.

Coor är sedan flera år även anslutet till UN Global Compact som tar avstamp i UN Global Compacts tio grundläggande principer, baserade på internationellt vedertagna konventioner om mänskliga rättigheter, arbetsrättigheter, miljöfrågor och anti-korruption. Vårt deltagande i UN Global Compact fortsätter naturligtvis framöver.

Jag brukar säga att innovation är en del av Coors DNA. Vår innovationsförmåga gör att vi kan leverera lösningar på våra kunders praktiska problem, men den är också en kraftfull möjliggörare för ökad hållbarhet. Därför eftersträvar vi alltid att skapa nya tjänster som både uppfyller våra kunders efterfrågan på effektivitet och som hjälper dem att stärka sitt hållbarhetsarbete.

Ett exempel på en innovation där intresset från våra kunder ökat kraftigt är den automatiserade belysningstjänsten SmartLighting. Tjänsten ger värde i flera dimensioner: den reducerar energiförbrukningen för belysning med upp till 90 procent jämfört med traditionell belysning vilket minskar både klimatavtryck och kostnader. Den goda belysningen gör dessutom att medarbetarna mår bättre.

Ett annat exempel är vår innovativa lösning för tvätt av lokalvårdens moppar och dukar som vi tagit fram tillsammans med startup-bolaget Mimbly. Denna innovation minskar åtgången av vatten, samtidigt som den filtrerar bort mikroplaster så dessa inte släpps ut i naturen.

Våra kunder är i hög grad medvetna om att de behöver minska sitt klimatmässiga avtryck. Vi har flera nya innovationer på gång som kommer att hjälpa våra kunder att beräkna sina utsläpp, identifiera förbättringsområden och prioritera åtgärder.
Andel förnyelsebar energi i våra lokaler
77%
TRIF (Total Recorded Injury Frequency)
Diagram TRIF
Engagerade och motiverade medarbetare
Diagram engagerade och motiverade medarbetare
Året som ligger framför oss
Framtid – ett innehållsrikt ord. För många står det för både osäkerhet om vad som ska hända och en känsla av hoppfullhet. Inför 2024 känner jag framför allt det sistnämnda. Coor står starkt och vi kommer nå nya framgångar under kommande år på en marknad med många möjligheter. Hälften av de potentiella kunderna på marknaden har ännu inte handlat upp FM-tjänster utan genomför dem i egen regi. Min långa erfarenhet visar att många bolag vill hitta en ökad grad av effektivitet under en lågkonjunktur och därför väljer att låta en extern aktör utföra dessa tjänster. Coor är det marknadsledande bolaget för IFM i Norden och därav det naturliga valet som samarbetspartner.

Min målsättning för Coor är enkel och tydlig – vi ska även i framtiden leverera marknadens starkaste erbjudande till våra kunder med en fantastisk serviceupplevelse i fokus. Samtidigt ska vi fortsätta den framgångsrika accelerationen av vårt hållbarhets- och innovationsarbete.

Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till våra kunder som visar Coor ett fortsatt stort förtroende. Jag vill även rikta ett stort tack till alla kollegor som bidrar till Coors fortsatta utveckling och framgång. Slutligen vill jag tacka våra aktieägare för ert fortsatta engagemang i Coor som investering.

AnnaCarin Grandin
Vd och koncernchef
Mars 2024
Tillbaka